2009

Feabhra

 • Chuir SEPIL iarratais isteach ar bhealach nua don phíblíne ar an mórthír chuig na comhlachtaí reachtúla ábhartha.

Cuireadh iarratais isteach don bhealach nua don Roinn Cumarsáide, Mara agus Achmhainní Nádúrtha faoin Acht Gáis, go dtí an Bord Pleanála faoi Acht an Bonneagar Stráitéiseach agus don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoin Acht Imeall Trá.

2008

Mí na Nollag

 • Fágann Sedco 711 Gort na Coirribe tar éis obair a chríochnú ar thobair na Coirribe.

Tá ceithre thobar críochnaithe ag Gort na Coirribe agus réidh chun tairgeadh amach anseo. Rinneadh obair ar na toibreacha le linn shéasúr druileála 2006, 2007 agus 2008.

Aibréan

 • Déanann RPS sainaithint ar bhealach mionathraithe don phíblíne.

Rinneadh an bealach mionathraithe a aithint in Aibréan 2008 tar éis próiseas roghnúcháin a sheas 14 mhí. Tá an bealach nua ar an réiteach is cothroime idir critéir an phobail, crítéir timpeallachta agus crítéir theicniúla. Tá an bealach mionathraithe dhá oiread amach ó thithíocht in úsáid agus tá an brú deartha níos lú ná leath an bhunbrú deartha.

2007

Mí na Samhna

 • Ceadaíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Chomhshaoil (GCC) Ceadúnas um Chosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú (CCRCT) don chríochphort gáis.

Tá ceadúnais um Chosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú ag teastáil do gach suiteáil tionsclaíocha cosúil le críochphort Ghás na Coirribe chun deimhniú go bhfuil siad deartha i gceart agus oibrithe leis an aird is cuí don timpeallacht. Srianaíonn ceadúnas CCRCT astaíochtaí d’aer, d’uisce agus do thalamh. Bhí an t-iarratas CCRCT ó SEPIL faoi réir próiseas críochnúil agus trédhearcach agus san áireamh bhí éisteacht ó bhéal a lean ar fad 12 lá agus lena linn, ghlac pobal na háite, ina measc, céilí comhraic don togra lánpháirt agus bhí seans acu a gcuid buarthaí a tharraingt anuas. Agus ag ceadú an cheadúnais, dhaingnigh an GCC, an t-údarás inniúil i leith ceadúnas CCRCT in Éirinn, nach mbeidh dochar ábhartha do shláinte an duine ná don timpeallacht ó astaíochtaí ón gcríochphort agus go gcomhlíonfaidh sé gach caighdeán náisiúnta agus AE agus é oibrithe de réir coinníollacha an cheadúnais beartaithe.

Eanáir

 • Ceapadh sainchomhairleoirí RPS chun bealach mionathraithe oiriúnach a hainaithint.

Tiománta chun bealach an píblíne ar an mórthír a mionathrú tar éis moladh an

idirghabhálaí neamhspleách, an t-Uasal Peter Cassells, cheap SEPIL  sainchomhairleoirí innealtóireachta RPS chun bealach mionathraithe oiriúnach a haithint i gcomhairle le pobal na háite.

Aithníodh bealach nua don phíblíne ar an mórthír tar éis próiseas roghnúcháin le 14 bealaigh le 11 mhí de chomairliúchán pobail. Taisceadh na hiarratais i gcomhcheangal leis an mbealach mionathraithe leis na comhlachtaí reachtúla i Feabhra 2009.

2006

Deireadh Fómhair

 • Téann foireann SEPIL agus thart ar 70 conraitheoirí aítiúla ar ais ag obair ag an gcríochphort i mBéal an Átha Bhuí.

Bhí obair ag an gcríochphort ar fionraí ó Lúnasa 2005 chun ligint do Advantica an t-athbhreithniú sábháilteachta neamhspleách a chríochnú agus chun próiseas idirghabhála Cassells a chur i gcrích.

Iúil

 • Foilsíodh tuairisc an idirghabhálaí neamhspleách, an t-Uasal Peter Cassells.

Chuir SEPIL fáilte roimh thuairisc an idirghabhálaí a d’aimsigh go raibh tromlach mór i Ross Dumhach, Ceantar Iorras agus Co Mhaigh Eo i bhfábhar an togra. Le linn an phróiséis idirghabhála, thairg SEPIL go seasta saincheisteanna sabháilteachta na n-agadóirí a phlé agus tabhairt futhú. Tar éis moladh ón idirghabhálaí, d’aontaigh SEPIL bealach píblíne Gás na Coirribe ar an mórthír a mhodhnú chun díriú ar bhuarthaí phobal na háite faoina ghaireacht do thithe.

Bealtaine

 • Foilsíodh an tuairisc deiridh an t-athbhreithniú sábháilteachta neamhspleách ó Advantica.

In a thuairisc, mheas Advantica gur “tugadh aird chuí do shaincheisteanna sabháilteachta sa phróiséas roghnúcháin don bhealach dealraithe rognaithe agus don suíomh teacht i dtír, píblíne agus críochphort”. Glacann SEPIL le gach moladh ó Advantica agus d’aontaigh siad an brú a theorannú sa phíblíne sa chuid ar an mórthír ag 144 bar nó níos lú.

2005

Meán Fómhair

 • Ceapadh Peter Cassells mar idirghabhálaí.

Fógraíonn an tAire Cumarsáide, Mara agus Achmhainní Nadúrtha próiseas idirghabhála chun tabhairt faoi ábhair imní faoi sabháilteacht na píblíne.

Lúnasa

 • Fógraíonn SEPIL fionraí obair shealadach.

Fógraíonn SEPIL a cinneadh chun fionraí obair shealadach ar an bpíblíne chun seans a thabhairt do thréimhse plé agus díospóireacht pobail. Bhí an fionraí seo ann chun cur ar chumas an chomhlachta tabhairt faoi na buarthaí pobail a bhí fágtha.

 • Ceapann an Rialtas Advantica chun athbhreithniú sábháilteachta neamhspleách a dhéanamh ar phíblíne na Coirribe.

Chun glacadh le buarthaí pobail curtha in iúl ag comhaltaí do phobail na háite, cheap Rialtas na hÉireann sainchomhairleoirí idirnáisiúnta, Advantica, chun athbhreithniú sábháilteachta neamhspleách a dhéanamh ar an bpíblíne ar an mórthír.

Bealtaine

 • Tar éis deonú urghaire cúirte, fritheadh go raibh cúigear áitritheoraí i ndíspeagadh cúirte mar gur dhiúltaigh siad cead isteach do SEPIL ar a thalaimh chun an phíblíne ar an mórthír a thógáil, agus cuireadh i bpriosún iad.

2004

Deireadh Fómhair

 • Deonann An Bord Pleanála cead pleanála don chríochphort ag Béal an Átha Buí.

Cuireadh isteach iarratas pleanála don chríochphort gáis do Chomhairle Chondae Mhaigh Eo (CCM) in Aibreán 2001 agus, ina dhiaidh sin, rinneadh achomharc in aghaidh an chinnidh go dtí An Bord Pleanála (ABP – Bord Achomharc Pleanála na hÉireann). Dhiúltaigh ABP cead pleanála ar cheist stóráil na móna. I Nollaig 2003 cuireadh isteach iarratas pleanála nua don suíomh céanna in éineacht le suíomh sil-leagan móna faoi úinéireacht agus oibrithe ag Bord na Móna ag an tSraith Mhór, faid 11km. Bhí sé seo faoi réir achomharc go dtí An Bord Pleanála a thug cead i nDeire Fómhair le 42 coinníoll ag gabháil leis.

2002

Bealtaine

 • Deonadh ceadúnas úrthrá do pháirtithe Ghás na Coirribe.

Deonadh ceadúnas úrthrá don phíblíne, phíb leacáin agus phiobán sceite i mBealtaine 2002.

 • Faigheann Shell E&P Ireland Limited (SEPIL) sealbh ar Enterprise Energy Ireland Limited.

Aibreán

 • Deonadh an Plean chun forbairt Ghort Gás na Coirribe in Aibreán 2002.

Deonadh an cead uileghabhálach seo in Aibreán 2002 ag Aire Cumarsáide, Mara agus Achmhainní Nadúrtha (anois an RCFAN).

 • Deonadh údarú faoi acht an Scairbh Ilchríochach in Aibreán 2002.
 • Deonadh cead tógála do phíblíne na Coirribe (thart ar 83km easchósta agus 9km ar thír) faoi Alt 40 don Acht Gáis.

Cuireadh isteach iarratas do chead píblíne a thógáil faoin Acht Gáis 1976 do RCMA i Mí na Samhna 2001. Isteach leis an aighneacht, bhí ráiteas tionchair timpeallachta (RTT).

2001

 • Deonadh léas peitriliam ag an Aire Cumarsáide, Mara agus Achmhainní Nadúrtha.

Deonadh léas peitriliam faoin Acht Forbairt Peitriliam agus Mianraí Eile, 1960 ag an Aire Cumarsaide, Mara agus Achmhainní Nadúrtha. Leis an léas, bhí gá Plean Forbartha do Ghort na Coirribe a aighneacht ó Enterprise Energy Ireland Ltd.

1998

 • An chéad tobar meastóireachta druileáilte.

Sa bhliain 1998, rinneadh an chéad tobar meastóireachta a dhruileáil chun méid an fhionnachtain a chinntiú. Tar éis a chinntiú go raibh an ghort inmharthana ó thaobh tráchtála  de, cuireadh tús leis an bproiséas fada pleanála agus faomhadh reachtúil.

1996

 • Aimsíodh Gort na Coirribe.

Sa bhliain 1993, deonadh ceadúnas taiscéalaíochta do Enterprise Oil do cheantar amach ó chósta Thiar Thuaidh na hÉireann. I 1996 thángathas ar a thugann muid Gort na Coirribe air. Ina dhiaidh sin fuair Shell E&P Ireland Limited (SEPIL) sealbh ar Enterprise Energy Ireland.

More in about us

Who we are

Learn about our business and people, and how we grew from a small shop in London nearly 200 years ago.

What we do

Shell is a global group of energy and petrochemical companies.