D’aimsigh Enterprise Energy Ireland Limited Gort Gás na Coirribe sa bhliain 1996 agus fuair Shell E&P Ireland Limited (SEPIL) sealbh air sa bhliain 2002.

Is iad Páirtithe Ghás na Coirribe ná Shell E&P Ireland Limited (45% - Tionscnóirí), Statoil Hydro (36.5%), Marathon International Petroleum Hibernia Limited (18.5%).

Tá ceithre chomhchuid de Togra Gás na Coirribe; is iad: na bonneagar fomhuirí easchósta ag Gort na Coirribe, an píblíne easchósta, an píblíne ar an mórthír agus an críochphort próiseála gáis lonnaithe ar an mórthír ag Droichead Béal an Átha Bhuí i gContae Mhaigh Eo.

Thosaigh an clár forbartha easchósta do 2009 i mí Aibreáin. ‘Séard atá i gceist anseo ná leagadh síos an chuid easchósta de píblíne na Coirribe mar aon le hobair bonneagair ar ghrinneall na farraige ag Gort na Coirribe.

Tá na comhthoillithe uile atá riachtanach ag an togra don obair atá ar siúl, ceadaithe tríd an bpróiseas pleanála daonlathach.

Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ar na ceithre chomhchuid thángathas ar roinnt dúshlán ar an mbealach.

Aighneas na Coirribe

Bhí píblíne na Corribe ag lárionad an-chuid aighnis sa bhliain 2005 nuair nár ceadaigh roinnt beag úinéir talún do Shell E&P Ireland Limited (SEPIL) dul ar aghaidh le hobair tógála a bhain leis an gcuid easchósta den phíblíne.

Mar iarracht chun an fhadhb a réiteach, cheap an Rialtas sainchomhairleoirí idirnáisiúnta, Advantica, chun athbhreithniú sábháilteachta neamhspleách a dhéanamh. Sa tuairisc a foilsíodh i mBealtaine 2006, mheas Advantica gur “tugadh aird chuí do shaincheisteanna sabháilteachta sa phróiseas roghnúcháin don bhealach dealraithe rognaithe agus don suíomh teacht i dtír, píblíne agus críochphort”.

Ghlac Páirtithe Ghás na Coirribe le breithiúnas na hathbhreithnithe sábháilteachta neamhspleách agus gheall siad cloí le gach moladh, ina measc teorannú an bhrú sa phíblíne sa chuid atá ar an mórthír ag 144 bar - níos lú ná leathdhearadh brú úrnua na píblíne.

Freisin sa bhliain 2005 cheap Rialtas na hÉireann an t-idirghabhálaí neamhspleách, An t-Uasal Peter Cassells. Mhol a thuairisc go modhnofar bealach píblíne Ghás na Coirribe ar an mórthír. Arís ghlac Páirtithe Ghás na Coirribe leis an moladh seo agus cheap siad sainchomhairleoirí RPS chun bealach mionathraithe oiriúnach a shainaithint.Aithníodh bealach nua don phíbline ar an mórthír tar éis próiseas roghnúcháin a sheas 14 mhí, le 11 mhí de chomairliúchán pobail. Tá an bealach mionathraithe dhá oiread amach ó thithíocht in úsáid i gcomparáid leis an mbunbhealach.

Sa bhliain 2008 d’ardaigh iascairí áitiúla ceisteanna i leith uisce tiargaithe coireáilte ag fagáil an chríochphoirt agus ag dul isteach sa chuan ina mbíonn siad ag iascaireacht. Glanfar an t-uisce tairgithe seo don chaighdéan is airde agus tá a lán ceadú rialála ag ár bpleananna agus tá siad i gcomhréir leis na caighdéan is airde san Aontas Eorpach agus go hidirnáisiúnta. Mar sin féin, tar éis plé leis na h-iascairí, d’aontaigh Páirtithe Ghás na Coirribe an t-uisce a sceitheadh ag Gort na Coirribe, 83km amach ón gcósta le costas breise roinnt milliún euro don pogra.

Sa trí chás seo thaispéain Pairtithe Ghás na Coirribe fíorthoilteanas freagairt ar fíor bhuarthaí an phobail. Creideann muid go bhfuil gach rud réasúnta déanta againn chun tabhairt faoi na ceisteanna atá ardaithe ag an bpobal áitiúil agus leanfaimid ag éisteacht leis na buarthaí atá acu.

I Mí na Samhna 2008, bhunaigh Rialtas na hÉireann Fóram Pobail d’Fhorbairt Mhaigh Eo Thiar Thuaidh chun polaiteoirí, grúpaí pobail, agóideoirí agus ionadaithe Shell. Cé nár ghlac roinnt grupaí pobail páirt sa fóram fós de bharr an tionscnaimh, bhí cainteanna aghaidh ar aghaidh ann idir Airí Rialtais, Shell agus dhá ghrúpa pobail; Pobal Chill Chomáin agus Pobal le Chéile.

Leanann muid ar aghaidh ag iarraidh comhphlé agus bealach ar aghaidh a thugann seans dúinn an togra a chríochnú - atá an faomhadh dlíthiúil cuí agus tacaíocht an phobail aige agus atá i leas leathan sochaí na h-Éireann.

Sochair don phobal

Chun léiriú go bhfuil muid tiománta go mbeidh sochair ag pobal na háite as an togra láinséail Páirtithe Gás na Coirribe tionscnaimh éagsúla infheistíocht shóisialta, ina measc an Clár Scoláireachtaí don triú leibhéal, Clár suntasach deontais aitiúil agus Ciste Forbartha Iorras - ciste fadtéarmach a bhéas ag feidhmiú le linn saol Ghort na Coirribe.

Ag deireadh 2007, rinne Goodbody Economic Consultants measúnacht ar an togra. Na príomhchinntí a bhí acu ná go gcuirfeadh Corrib €3bn le holltáirgeacht na hÉireann lena saol agus go gcruthófaí 800 postanna le linn tréimhse na tógála agus thart ar 130 post buan sa cheantar áitiúil ina dhiaidh sin.

Mar thoradh ar Thogra na Coirribe, tá sé beartaithe ag Bord Gáis Éireann 12 bhaile mór i Mhaigh Eo agus i nGaillimh a nascadh leis an eangach gáis náisiúnta.

More in about us

Who we are

Learn about our business and people, and how we grew from a small shop in London nearly 200 years ago.

What we do

Shell is a global group of energy and petrochemical companies.